Колледждің өндірістік практикасының мақсаты мен міндеттері

Кәсіптік практика "кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу қағидаларын және ұйымдарды практика базасы ретінде айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығына (2018.09.29. № 521 өзгерістермен және толықтырулармен) сәйкес жүргізіледі және Солтүстік Қазақстан облысы колледжінің білім алушылары үшін Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу тәртібін айқындайды.- Қазақстан университеті. Кәсіптік практиканың мақсаты-оқу процесі барысында алынған теориялық білімді бекіту және тереңдету, сондай-ақ оларды қолдану үшін практикалық дағдыларды игеру.
Білім алушылардың кәсіптік практикасы мыналарды қамтиды:
1. оқу (таныстыру немесе бастапқы кәсіби дағдыларды алу)
2. технологиялық (мамандық бейіні бойынша)
3. өндірістік (біліктілік, диплом алдындағы)
Практиканың барлық түрлері бойынша практика базасы ретінде айқындалған мекемелермен және ұйымдармен келісілген жұмыс бағдарламалары әзірленеді және оқу орнының басшысы бекітеді. Практика бағдарламалары өзінің мазмұны бойынша мамандықтың профилін, практика түрінің ерекшелігін көрсетеді. Практика базасы ретінде жарғылық қызметі мамандарды даярлау бейініне, мамандарды сапалы даярлауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жоғары білікті кадрлармен жасақталған Білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес келетін мекемелер мен ұйымдар айқындалды.